Bra att veta från A till Å

Avgiften som du betalar
Som bostadsrättsinnehavare betalar du ingen hyra. Du betalar däremot en årsavgift. Denna årsavgift fastställs av styrelsen och ska täcka bostadsrätts-föreningens alla gemensamma kostnader. Årsavgiften betalas med 1/12 varje månad och i förskott (månadsavgift).

Avlopp och ansvar

Alla avlopp och rör som finns i din lägenhet är ditt ansvar. Blir det stopp i något avlopp eller rör måste du själv åtgärda det. Se till så att du regelbundet rensar golvbrunnen i duschen samt vattenlås och rör som du kommer åt i både kök och duschrum.
Föreningen ansvarar för alla rör som ligger utanför lägenheten de s.k. stamledningarna. Dessa inspekteras och högtrycksspolas ungefär vart 6:e år om behov finns.

Under rubriken Kontakt och felanmälan hittar du information om seriösa rörföretag som föreningen har avtal med. Kontakta dem om du behöver hjälp med stopp i avlopp, vattenläckage eller byte av kranar, packningar mm.
OBS! Du måste själv bekosta de åtgärder som ligger inom ditt ansvarsområde enl. Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
Om olyckan skulle vara framme och du får en vattenskada måste såväl styrelse som försäkringsbolag kontaktas omgående. Det kan då bli aktuellt att göra en fuktmätning för att kartlägga skadans omfattning.

Bredband och TV-kanaler
Föreningens fastighet är ansluten till ComHem och i avtalet ingår ett grundpaket med abonnemangsfria analoga TV-kanaler. Gå in på ComHem´s hemsida så kan du se vilka kanaler som ingår i grundpaketet genom att ange postnummer och din gatuadress. Är du nöjd med detta utbud behöver du bara ansluta din TV-antennkabeln till TV-uttaget i väggen. Vill du ha fler TV-kanaler och snabbare bredband får du själv kontakta ComHem och teckna avtal. De leverera då all nödvändig utrustning.
För framtida behov har föreningen dragit in fiber till fastigheten.

Ekonomi
Styrelsen har antagit följande långsiktiga strategi:
  • Rörliga lån = lägre kostnader och handlingsfrihet.
  • Amortera på våra lån = lägre kostnader och mindre risk
  • Långsiktigt sänka månadsavgiften = ökar värdet på våra lägenheter.
  • Planera med underhållsplan i åtanke = undvika oförutsedda utgifter
Elkostnader
Du behöver inte teckna något eget elavtal. Föreningen har tecknat ett kollektivt elavtal som innebär lägre kostnader. Du betalar däremot själv för den el som du gör av med. Varje lägenhet har en elmätare som finns placerad i en elcentral på varje våningsplan. I månadsavgiften ingår en beräknad kostnad per månad. Slutavräkning sker vid årets slut och betalas via din avgiftsavi.

Försäkringar
Alla bör ha en hemförsäkring. Har du inte hemförsäkring kan det stå dig dyrt. Föreningen har en Fastighetsförsäkring men den täcker inte skador på ytskikt och lösöre i lägenheterna. Detta oavsett orsak. Sådana skador på ytskikt och lösöre täcks enbart av hemförsäkringen. Däremot behöver du inte teckna någon extra tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla lägenheter. Läs mer om villkoren här på hemsidan.

Fastighetsskötsel och förvaltning
Föreningen är ansvarig för all skötsel och underhållning av hus, tekniska system och mark utanför din lägenhet. Föreningen har tecknat ett förvaltningsavtal med Botrygg AB som byggde våra hus. Det innebär att de sköter vår löpande ekonomi, administration och fastighetsskötsel.

Garage och parkeringsplatser
Garageplats, varm eller kall, finns att hyra nere vid Redskapsvägen. Målade parkeringsplatser finns att hyra utanför våra hus och inom området. En större P-plats finns straxt nedanför Pysslingens förskola. Ytterligare P-platser finns att hyra nere vid infartsparkeringen.
Q-Park parkeringsbolag ansvarar för uthyrningen av såväl garage som samtliga P-platser utomhus. Kontakta Q-Park för information om kostnader och kötider.

Hissar
Våra hissar kontrolleras och servas av Inspecta AB och Kone Hissar. Regelbundna kontroller och besiktningar utförs varje år. Skulle du, trots detta, upptäcka fel som behöver åtgärdas kan du ringa Kundcenter. Telefonnumret finns uppsatt på väggen utanför hissen i entrén och i hisskorgen. Varje hiss är försedd med nödsignal och trygghetstelefon. Telefonen är kopplad till KONE’s dygnet-runt-bemannade larmcentral.

Skötsel och underhåll av din lägenhet
Vad många inte känner till är att bostadsrättsinnehavaren på egen hand ska bekosta och hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner samt för löpande underhåll. Underhållsansvaret regleras i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar § 5.

Uppvärmning och energioptimering
Uppvärmningen av vår fastighet sker med varmvatten från Stockholm Exergi fjärrvärmeverk. Samtliga värmeelement är försedda med termostater som reglerar varmvattenflödet genom elementen och därmed rumstemperaturen. Är termostaten vriden till maxläget innebär det att radiatorn strävar efter att hålla en temperatur på 20–21 grader. Termostaten får inte blockeras av gardiner eller möbler för då kan den inte känna av temperaturen inne i rummet.

Vårt intelligenta energioptimeringssystem Egain Edge styr varmvattenflödet till lägenheterna. Egain Edge är en självlärande molnbaserad tjänst som visualiserar och optimerar energianvändningen automatiskt.
Motorn i Egain Edge är en kraftfull AI-plattform som analyserar fler än sex miljoner datapunkter varje dag. Med Egain Edge får vi full kontroll över fastighetens inomhusklimat genom återkoppling och visualisering av mätdata från trådlösa sensorer som är väggplacerade i varje lägenheten. Förutom sänkt energianvändning leder detta till bättre och jämnare inomhus-klimat, effektivare energiförvaltning och bättre kontroll över fastigheten vilket gör att vi kan upptäcka och åtgärda eventuella fel innan de uppstår.
Sensorn som sitter i din lägenhet är stor som en tändsticksask.

Ventilation och byte av luftfilter
Bakom nästan alla värmeelement i sovrum och vardagsrum sitter ett friskluftintag av typ Easy-Vent. Det är ett luftdon (plåtlåda) som ger bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett löstagbart filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in i lägenheten. Luften utifrån förs in i luftdonet, passerar filtret, går igenom elementet där den värms upp och därefter förs ut i rummet. Den ”använda” luften sugs sedan ut av det mekaniska frånluftsystemet. Styrelsen köper normalt in filtren men du måste själv byta dem ungefär vartannat år.

Årsstämman påverkar ditt boende

Föreningens årsstämma hålls normalt i maj månad.
Det är viktigt att du som medlem kommer på stämman eftersom många viktiga beslut då tas som påverkar ditt boende och din ekonomi. Det är både en demokratisk rättighet och skyldighet att du deltar i besluten. Samtidigt får du också kontroll på vad som händer i din förening.