Bra att veta från A till Ö

Avgiften som du betalar
Som bostadsrättsinnehavare betalar du ingen hyra. Du betalar däremot en årsavgift. Denna årsavgift fastställs av styrelsen och ska täcka bostadsrätts-föreningens alla gemensamma kostnader. Årsavgiften betalas med 1/12 varje månad och i förskott (månadsavgift).

Avlopp och ansvar

Alla avlopp och rör som finns i din lägenhet är ditt ansvar. Blir det stopp i något avlopp eller rör måste du själv åtgärda det. Se till så att du regelbundet rensar golvbrunnen i duschen samt vattenlås och rör som du kommer åt i både kök och duschrum.
Föreningen ansvarar för alla rör som ligger utanför lägenheten de s.k. stamledningarna. Dessa inspekteras och högtrycksspolas ungefär vart 6:e år om behov finns.

Under rubriken Kontakt och felanmälan hittar du information om seriösa rörföretag som föreningen har avtal med. Kontakta dem om du behöver hjälp med stopp i avlopp, vattenläckage eller byte av kranar, packningar mm.
OBS! Du måste själv bekosta de åtgärder som ligger inom ditt ansvarsområde enl. Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
Om olyckan skulle vara framme och du får en vattenskada måste såväl styrelse som försäkringsbolag kontaktas omgående. Det kan då bli aktuellt att göra en fuktmätning för att kartlägga skadans omfattning.

Bredband

Föreningen har ett gruppavtal med Tele2. I gruppavtalet ingår IP-telefoni, bredband 250/250, TV-basutbud och en router. Kostnaden för gruppavtalet debiterar Tele2 föreningen med 125 kr per månad.
Föreningen täcker sedan den kostnaden genom att debitera varje medlem via månadsavgiften till föreningen. Som medlem kan du uppgradera ditt bredband till högre hastigheter och ett större programutbud. Du får själv kontakta Tele2 om du önskar teckna ett eget avtal. Du får då ett rabatterat pris p.g.a. vårt gruppavtal.


Ekonomi
Styrelsen har antagit följande långsiktiga strategi:

  • Rörliga lån = lägre kostnader och handlingsfrihet.
  • Amortera på våra lån = lägre kostnader och mindre risk
  • Långsiktigt sänka månadsavgiften = ökar värdet på våra lägenheter.
  • Planera med underhållsplan i åtanke = undvika oförutsedda utgifter

Elkostnader

Du behöver inte teckna något eget elavtal. Föreningen har tecknat ett kollektivt elavtal som innebär lägre kostnader. Du betalar däremot själv för den el som du gör av med. Varje lägenhet har en elmätare som finns placerad i en elcentral på varje våningsplan. I månadsavgiften ingår en beräknad kostnad per månad. Slutavräkning sker vid årets slut och betalas via din avgiftsavi.

Försäkringar
Alla bör ha en hemförsäkring. Har du inte hemförsäkring kan det stå dig dyrt. Föreningen har en Fastighetsförsäkring men den täcker inte skador på ytskikt och lösöre i lägenheterna. Detta oavsett orsak. Sådana skador på ytskikt och lösöre täcks enbart av hemförsäkringen. Däremot behöver du inte teckna någon extra tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla lägenheter. Läs mer om villkoren här på hemsidan.

Fastighetsskötsel och förvaltning

Föreningen är ansvarig för all skötsel och underhållning av hus, tekniska system och mark utanför din lägenhet. Föreningen har tecknat ett förvaltningsavtal med SBC. Det innebär att de sköter vår löpande ekonomi, administration och fastighetsskötsel.


Garage och p-platser utomhus

Garageplats, varm eller kall, finns att hyra nere vid Redskapsvägen. Utomhus finns en p-plats att hyra
nedanför förskolan Pysslingen. Utanför våra entréer finns s.k. kantstensparkeringar att hyra. Kontakta parkeringsbolaget Aimo Park om du önskar hyra p-plats.


Hissar
Våra hissar kontrolleras och servas av Inspecta AB och Kone Hissar. Regelbundna kontroller och besiktningar utförs varje år. Skulle du, trots detta, upptäcka fel som behöver åtgärdas kan du ringa Kundcenter. Telefonnumret finns uppsatt på väggen utanför hissen i entrén och i hisskorgen. Varje hiss är försedd med nödsignal och trygghetstelefon. Telefonen är kopplad till KONE’s dygnet-runt-bemannade larmcentral.

Skötsel och underhåll av din lägenhet
Vad många inte känner till är att bostadsrättsinnehavaren på egen hand ska bekosta och hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner samt för löpande underhåll. Underhållsansvaret regleras i Bostadsrättslagen och föreningens stadgar § 5.

Uppvärmning och energioptimering

Uppvärmningen av vår fastighet sker med varmvatten från Stockholm Exergi fjärrvärmeverk. Samtliga värmeelement är försedda med termostater som reglerar varmvattenflödet genom elementen och därmed rumstemperaturen. Är termostaten vriden till maxläget innebär det att radiatorn strävar efter att hålla en temperatur på 20–23 grader. Termostaten får inte blockeras av gardiner eller möbler för då kan den inte känna av temperaturen inne i rummet.

Vårt intelligenta energioptimeringssystem Egain Edge styr varmvattenflödet till lägenheterna. Egain Edge är en självlärande molnbaserad tjänst som visualiserar och optimerar energianvändningen automatiskt.

Motorn i Egain Edge är en kraftfull AI-plattform som analyserar miljontals datapunkter varje dag. Med Egain Edge får vi full kontroll över fastighetens inomhusklimat genom återkoppling och visualisering av mätdata från trådlösa sensorer som är väggplacerade i varje lägenheten. Förutom sänkt energianvändning leder detta till bättre och jämnare inomhus-klimat, effektivare energiförvaltning och bättre kontroll över fastigheten vilket gör att vi kan upptäcka och åtgärda eventuella fel innan de uppstår. Sensorn som sitter i din lägenhet är stor som en tändsticksask.

Ventilation och byte av luftfilter

Bakom nästan alla värmeelement i sovrum och vardagsrum sitter ett friskluftintag av typ Easy-Vent. Det är ett luftdon (plåtlåda) som ger bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. I varje luftdon finns ett löstagbart filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in i lägenheten. Luften utifrån förs in i luftdonet, passerar filtret, går igenom elementet där den värms upp och därefter förs ut i rummet. Den ”använda” luften sugs sedan ut av det mekaniska frånluftsystemet. Styrelsen köper normalt in filtren men du måste själv byta dem ungefär vartannat år.

Årsstämman påverkar ditt boende

Föreningens årsstämma hålls normalt i maj månad.
Det är viktigt att du som medlem kommer på stämman eftersom många viktiga beslut då tas som påverkar ditt boende och din ekonomi. Det är både en demokratisk rättighet och skyldighet att du deltar i besluten. Samtidigt får du också kontroll på vad som händer i din förening.