Trivsel- och ordningsregler från A-Ö

(Uppdaterade i februari 2021)

Andrahandsuthyrning
Se policy för andrahandsuthyrning.

gron-atervinning-symboler_30-2501Avfall och sopor
I Brf Trädgården är vi miljömedvetna och sorterar våra sopor på rätt sätt.
Hushållssopor skall sorteras och packas i väl tillslutna plastpåsar och endast slängas i sopkärl märkt ”Hushållsavfall”.
Kartonger/förpackningar skall pressas ihop innan de slängs för att inte ta onödig plats.
Grovsopor, elektronik, möbler mm måste du själv lämna till återvinningscentral.
Farligt avfall. För kemikalier, frätande vätskor, målarfärger mm gäller samma regler som för byggavfall och elektronik, dvs. de skall lämnas till återvinningscentral.
Det är absolut förbjudet att ställa någon form av sopor, kartonger eller andra grovsopor på trottoaren bredvid sopkärlen.
Om din närmaste sopstation är full får du gå till någon av de andra sopstationerna i området. Är alla sopkärl fulla i området måste du vänta med att slänga soporna tills kärlen har tömts!

Balkonger och uteplatser
Balkonger och uteplatser får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

Balkonglådor får inte placeras på utsidan av balkongräcket.

Balkongskydd. För att åstadkomma en enhetlig färgsättning får endast grått balkongskydd sättas upp.(Grå färg enl. RAL 7036). Tygkvalitén skall motsvara fabrikat Dickson typ Orchestra 6088. Balkongskyddet måste spännas fast på ett betryggande sätt i balkongräcket. Kontakta styrelsen för mer information.

Inglasning av balkong och uteplats. Du måste ha styrelsens tillstånd för att få göra detta.

Klinkers. Innan du lägger klinkers på balkongen måste du först kontakta styrelsen.

Markiser är inte tillåtna på balkonger och uteplatser

Paraboler får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

Piskning och skakning av mattor o dyl. får inte ske från balkong. Likaså får man inte vädra sängkläder, kläder eller annat genom att hänga dem på balkongräcket! De kan blåsa ner samt damm mm faller ner på grannarnas balkonger.

Uteplatser får inte förändras utan styrelsens tillstånd t. ex inglasning,
uppsättning av staket och vindskydd, permanent plantering av växter mm.
Förändringar som görs utan styrelsens tillstånd kan innebära att du bli skyldig till
att återställa uteplatsen till ursprunget skick.

Bilparkering
De s.k. kantstensparkeringarna utanför våra hus är förhyrda, dvs. privata.
Obehörig uppställning på en sådan P-plats medför kontrollavgift, dvs.
parkeringsböter. P-platser i kall- och varmgarage finns även att hyra nere vid Redskapsvägen. Kontakta parkeringsbolaget Aimo Park om du vill hyra p-plats.

Bostadsrättstilläggsförsäkring
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Det innebär att du som bostadsrättshavare inte behöver något bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.
Mer information och villkor finner du på vår hemsida.

Brandsäkerhet
I varje lägenhet finns ett antal brandvarnare uppsatta i taken. Som innehavare är du skyldig att byta batterier i dessa och kontrollera så att de fungerar.
Ha gärna även en brandsläckare lätt tillgänglig i lägenheten.

byggareBygga om i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga in nya golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra in nya rör i kök eller badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerframkallande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid (08.00-17.00)

Cykelparkering
Använd de cykelställ med tak som finns på gårdarna mellan våra hus.
Cyklarna skall stå i ställen och vara fastlåsta. De får inte ställas mot stolparna eftersom färgen på stolparna skadas.
Du bör märka din cykel med namn och telefonnummer alternativt DNA-märkning.

Entré och trapphus
Entré och trapphus ska vara helt fria från föremål av utrymningsskäl om brand skulle uppstå med rökbildning som följd. För att städningen ska fungera problemfritt får inte heller dörrmatta finnas utanför din lägenhetsdörr.

Fasader
Det är inte tillåtet att göra infästningar o liknande i fasaden. Detta kan medföra att husbyggarens garantiåtaganden upphör att gälla och att du personligen kan bli betalningsansvarig för eventuella reparationskostnader.

Förrådsutrymmen
Till din lägenhet hör ett förråd som är märkt med ditt lägenhetsnummer, där du kan förvara möbler, kartonger mm. Du får inte använda andra medlemmars förråd utan deras tillstånd. Placerar du föremål utanför ditt förråd måste styrelsen forsla bort dem eftersom brandskyddsmyndigheten kräver fria gångar.

Försäljning av bostadsrätten
Har du sålt din lägenhet får den nya ägaren inte flytta in förrän styrelsen har godkänt den nya ägaren som medlem. Köparen ansöker om medlemskap på sätt styrelsen bestämmer.

Grillning
Endast el- eller gasolgrill får användas på balkonger och uteplatser. Kolgrill är absolut förbjudet p.g.a. brandrisken.
Tänk på att rök och grillos tränger in i luftkanalerna till omgivande lägenheter och kan ge obehag, särskilt för allergiker och små barn.
Du får gärna grilla vid sandlådan mellan hus 38–40 men se till att grillen inte lämnas kvar efter grillningen.
Grillning bör undvikas efter kl. 22.00

Gasol får endast användas och förvaras på balkonger och uteplatser som är väl ventilerade. Gasol kan läck ut. Inglasade balkonger och uteplatser får inte stängas igen helt om gasolflaskan förvaras där. Gasol får inte förvaras inne i lägenhet eller i källarförråd.

Namnskyltar
Du som är nyinflyttad skall kontakta vår förvaltare Botrygg AB för att få köpa en ny namnskylt till din lägenhetsdörr. Du skall uppge vilket namn som skall stå på dörrskylten respektive ditt postfack och lägenhetsförteckningen i entrén. Namnlappen till ditt postfack ska placeras innanför postluckan på avsedd plats.

Nycklar
Behöver du extra nycklar till lägenheten skall du kontakta vår förvaltare Botrygg AB. Nycklarna är kodade och kan endast kopieras av utvald och godkänd låssmed. När du gjort beställning får du instruktioner av Botrygg var du kan kvittera ut din nyckel.

Rastning av djur
Det finns stora grönområden att rasta husdjuren på så undvik att göra detta på våra egna gårdar.

Rökning
Rökning är inte tillåten i trapphus eller entré. Undvik helst rökning på balkong och uteplats då röken kan ta sig in till grannarna via friskluftsintagen och vålla stora besvär för barn och astmatiker.
För vår gemensamma trevnad slänger vi inte fimpar utanför porten och definitivt inte från balkongen då det även innebär en brandrisk!

oljud-13493Störande ljud
Det är viktigt att inte orsaka störande ljud i onödan. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller såväl i lägenheten som i trapphus, entréer och även utanför huset. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 08.00 på morgonen. Borrning i bärande vägg får inte ske efter kl. 18.00 kvällen. Tänker du ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att det finns risk för störningar.

Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarliga fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Övrigt
Huspärm
Till varje lägenhet finns en huspärm med uppgifter om lägenheten som t.ex. ritningar, utrustning och skötselråd mm.
Det underlättar både för dig själv och eventuell efterträdare om du håller Huspärmen uppdaterad när du t.ex. byter vitvaror eller annan utrustning.

Medverka till trivsel och god ekonomi
Bostadsrättsföreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Detta innebär att vi alla har möjlighet att påverka våra boendekostnader genom att väl vårda vår gemensamma egendom och motverka alla former av skadegörelse. Alla kostnader som uppstår i en bostadsrättsförening får i slutänden betalas av föreningens egna medlemmar. Medverkar du till trivsel och ordning i bostadsrättsföreningen medverkar du även till lägre kostnader för dig själv.