Policy för andrahandsuthyrning i Bostadsrättsföreningen Trädgården

Styrelsen har i undantagsfall möjlighet att göra mindre avsteg från denna policy om det finns särskilda fall till detta i ett enskilt fall.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan görs via vår förvaltare SBC´s portal där ni loggar in och följer stegen i denna lathund:

Klicka för att komma åt Lathund-andrahandsuthyrning.pdf

När de mottagit ansökan skickar de ansökningshandlingarna till föreningens styrelse som tar det slutgiltiga beslutet vid nästkommande styrelsemöte. Ansökan måste därför ske i god tid, helst tre månader innan den tilltänkta hyresperioden början.

En ansökan om andrahandsuthyrning ska för att kunna prövas av styrelsen innehålla följande:

  • Bostadsrättshavarens namn och adress (nuvarande samt under uthyrningstiden)
  • Vilken tidsperiod ansökan avser
  • Varför medlemmen vill hyra ut i andra hand och underlag som styrker detta
  • Namn och personnummer på den tilltänkta hyresgästen
  • Intygande av att den tilltänkta hyresgästen är en skötsam person

En eventuell begäran om förlängning av redan inlämnat tillstånd till andrahandsuthyrning ska ha inkommit till styrelsen senast två månader innan utgången av den tidigare hyresperioden.

Förutsättning för godkännande
Uthyrning av andra hand skall godkännas av styrelsen om bostadsrättshavaren har för avsikt att flytta tillbaka och har ett giltigt skäl till behov av tillfällig uthyrning. Detta kan vara:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Provboende med sambo eller partner
  • Längre vistelse på vårdinrättning eller vård av nära anhörig
  • Militärtjänstgöring

En förutsättning för att andrahandsuthyrning ska medges är att den tilltänkta hyresgästen är en skötsam person. Uthyrning får endast ske till fysisk person.

Styrelsen får uppställa de villkor för andrahandsuthyrning som den finner lämpligt. Vid avslag på ansökan om andrahandsuthyrningen ska styrelsen ange dessas skäl.
Korttidsuthyrning s.k. Airbnb är inte tillåtet!

Styrelsens beslut ska meddelas bostadsrättshavaren skriftligt.

Avgifter och årsavgift vid andrahandsuthyrning
Medlemmen betalar en administrationsavgift på 750kr till Botrygg för hantering av ärendet samt 250kr för gravering av en ny dörrskylt och namn på brevlådan.

Enligt bostadsrättslagen den 1 juli år 2014 har föreningar rätt att ta ut en årsavgift av medlemmen vid andrahandsuthyrningen. Avgiften har ett max tak om 10% av prisbasbeloppet per år och en begränsning i avgiften sker om bostadsrätten endast hyrs ut under en del av ett år. Föreningsstämman beslutar om årsavgiften storlek från år till år.

Tidsbegränsning av andrahandsupplåtelser
Uthyrning i andra hand får inte godkännas för längre tid än ett år i taget och som längst i sammanlagt två år. Uthyrning får alltså inte godkännas tillsvidare utan måste begränsas i tiden

Allmän information till medlem som hyr ut i andra hand
Medlemmen måste alltid begära tillåtelse till andrahandsuthyrning. Medlem som hyr ut i andra hand utan styrelsens skriftliga tillstånd riskerar att förverka sin bostadsrätt.

Medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand är personligen ansvarig för att bostadsrättsföreningens trivsel- och ordningsregler följs likaså är det bostadsrättshavaren som har ansvar för lägenheten samt övriga förpliktelser gentemot föreningen i övrigt.

Medlemmen ansvarar för att under hela hyresperioden hålla styrelsen informerad om sina aktuella kontaktuppgifter.