Medlemsbrev 2 – Vad händer i vår bostadsrättsförening?

 

Ordförande har ordet

Lennart Arnberg, ordförande

De tre månader som har gått sedan den 3:e mars, då årsstämman valde en helt ny styrelse, har inneburit en intensiv period för våra styrelseledamöter med att organisera och strukturera vårt arbete. Vi har satt upp klara mål och visioner för vår verksamhet. Varje styrelsemedlem har ett eget ansvarsområde och vi arbetar hela tiden med olika projekt för att uppnå en god ekonomi med sunda investeringar, förbättra kommunikationen och skapa en god stämning med ordning och reda i vår förening. För att skapa en bra förening där alla trivs och känner gemenskap måste vi alla hjälpas åt. Om var och en följer våra nya Trivsel- och ordningsregler och tar hänsyn till varandra så är vi en god bit på väg.

Jag ser mycket positivt på vår förenings framtid!

Här följer en kort redovisning från varje ledamot om vad som händer inom respektive ansvarsområde

Ekonomi och försäkringar

Ansvariga: Jessica Stiegler och Anna Krooks

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god och vi kommer att göra en vinst under 2015, under förutsättning att vi följer budget. I dagsläget är kostnaderna något lägre än budgeterade kostnader. Styrelsen arbetar aktivt med att se över föreningens kostnader och där så är möjligt sänka dessa. Vinstmedlen kan användas för att amortera på våra lån samt avsättas för framtida utgifter.

Föreningens tre lån (ca 77 MSEK) ligger med rörlig ränta i SBAB. Styrelsen har diskuterat vilken lånestrategi vår bostadsrättsförening bör ha, fast eller rörlig ränta. I dagsläget har vi beslutat att ligga kvar med rörlig ränta och se över vad de olika bankerna kan erbjuda oss för villkor.

Försäkringar

Föreningen har två försäkringar avseende fastigheten:

  1. Fastighetsförsäkring via Bostadsrätterna
  2. Bostadsrättstilläggsförsäkring via Bostadsrätterna

Den senare tecknades helt nyligen och innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver teckna en bostadsrättstilläggsförsäkring till sin hemförsäkring. Ytterligare information och villkor kommer att presenteras på vår hemsida.

Husvärdar & aktiviteter

Ansvarig: Lars-Inge Eriksson, vice ordförande

Husvärdar

I april sjösatte vi ett system med en husvärd i varje hus. Syftet med husvärdar är att kunna stödja medlemmarna på olika sätt men också få en öppen och bra kommunikation i vår förening. Vänd er till våra husvärdar om ni har frågor eller behöver hjälp med någonting. För att ni skall lära känna dem så kommer de successivt att besöka varje medlem i föreningen och presentera sig själva samt informera er om på vilket sätt de kan vara till er hjälp.

Aktiviteter

Den 26:e april genomförde föreningen en städdag i vårt område. Uppslutningen var ganska god och vi röjde effektivt upp allt skräp runt våra hus. En sopcontainer hyrdes in och medlemmarna hade möjlighet att röja ur sina förråd och slänga grovsopor.

Vi planerar även att arrangera olika aktiviteter i höst och i vinter med inslag av något trevligt jippo. Då hoppas vi att uppslutningen blir ännu större. Att vara med i gemensamma aktiviteter är ett utmärkt sätt att lära känna sina grannar, styrelsen och övriga medlemmar i vår förening.

Vi återkommer efter sommaren med mer information om kommande aktiviteter.

Kommunikation

Ansvarig: Jonas Johnson, sekreterare

Ny hemsida

Under våren har vi arbetat fram en ny hemsida med vår egen domän; www.brftradgarden.nu. Vi kommer att använda oss av hemsidan för att snabbt kunna informera er medlemmar om vad som händer i föreningen och i området. Ta för vana att besöka sidan regelbundet för att ta del av ny information.

För att kunna ta del av nyheter och komma åt vårt diskussionsforum behöver du registrera dig. Gå in på hemsidan och registrera dig om du inte har gjort det.

Välkomstbroschyr

Föreningen har tagit fram en välkomstbroschyr som alla medlemmar kommer att få i samband med ett besök från din husvärd. I den finns information om våra trivselregler och information om andrahandsuthyrning. Varje ny medlem kommer även att få en välkomstbroschyr i samband med tillträdet av sin lägenhet.

Fastigheter

Ansvarig. Daniel Surell, ledamot

Cykelställ med tak

Vi planerar att bygga nya cykelställ för ett 20-tal cyklar mellan hus 36-38, på den befintliga betongplattan, samt för ett 40-tal cyklar mellan hus 38-40 vid sopkärlen. Således totalt 60 st. cykelplatser. För närvarande håller vi på att ta in offerter från olika företag. Cykelställen kommer att byggas med tak för att skydda mot väta. Själva ställen för cyklarna skall vara robusta och fast förankrade i marken för att minska stöldrisken. Målsättningen är att hitta en konstruktion med transparent tak som inte kommer att skymma utsikten från de boendes uteplatser. Vi arbetar för att cykelställen skall stå färdiga någon gång i höst.

Samfälligheten

Ansvarig: Tommy Matsson, ledamot

Tommy Matsson är även ledamot i Johannelund-Lövsta allé samfällighetsförening som är hela områdets organisation för gemensamhetsanläggningar. Där driver han vår förenings frågor om bättre sophantering, fler parkeringsplatser och bättre skötsel av gator, trottoarer och de gemensamma grönområden som samfälligheten förvaltar.

Sophanteringen

Sophanteringen i området har som alla vet inte fungerat så bra. Det är en fråga som vår förening har drivit intensivt. Därför kommer, med all sannolikhet, matavfallskärlen att ersättas med vanliga kärl för hushållsavfall. Då slipper vi också odören från dessa. När de nya SKB-husen fyllts med hyresgäster kommer en intrimning av hämtnings-frekvensen att genomföras. Det kan bli vissa inkörningsproblem men vi måste ha tålamod för det kommer att blir bättre. Alla måste dock hjälpas åt. Är ett kärl fullt så måste vi gå till ett annat kärl i området!

Fler parkeringsplatser

När området är färdigbyggt, någon gång i november, kommer rådande parkeringsförbud att upphävas. Det innebär ytterligare ett 90-tal p-platser utefter gatorna, som tillhör Stockholm stad. Vi vet dock ännu inte om det blir betal- eller gratisparkering. Utöver dessa platser arbetar samfälligheten på att få fram fler p-platser i området.

Vi kommer att rapportera vad som händer på vår hemsida.

Till sist önskar vi er alla en riktigt skön sommar!