Medlemsbrev nr 3 – 2020

Coronavirus satte stopp för OVK-besiktningen
Dagen före OVK-besiktningen var styrelsen tvungen att ta ett snabbt beslut om att senarelägga besiktningen. Anledningen var att det droppade in allt fler meddelanden om medlemmar som var sjuka eller hade fått symptom och inte kunde/ville ta emot besök från utomstående.
Styrelsen kontaktade då besiktningsföretaget OVK Center och diskuterade läget. Tillsammans beslutade vi om att senarelägga besiktningen. OVK Center var mycket samarbetsvilliga och gav oss ett generöst erbjudande. Vi behövde inte betala någon förseningsavgift utan överenskommelsen innebär att vi betalar 30% på avtalat arvode omgående och resterande 70% när besiktningen har slutförts. Alltså ingen merkostnad för oss.
Hade vi genomfört besiktningen så hade vi varit tvungna att göra ytterligare en besiktning när alla hade tillfrisknat. Det hade inneburit extra arbete och merkostnader.
När besiktningen kan genomföras är det ingen som vet. Det beror helt på hur situationen med covid-19 viruset utvecklas. Vi kommer naturligtvis att hålla er uppdaterade.

Vilka andra aktiviteter är i farozonen?
Närmast är det informationsmötet med vårstädning som är planerad till den 25 april. Föreningens årsstämma är bokad till den 25 maj på Hesselby Slott, Byggnad ”Spelmannen”.
Båda aktiviteterna kan vara i farozonen. Vi kan bara avvakta och följa utvecklingen.

Vi bor i Johannelunds Trädgårdsstad
Nya medlemmar i vår förening kanske inte känner till området och hur saker och ting fungerar här. Därför kan det vara på sin plats med lite information.
I Johannelunds Trädgårdsstad, som området kallas, finns det flera bostadsrättsföreningar och hyreshus efter Redskapsvägen (nere vid stora Lövstavägen) samt Rabattvägen och Gräsklipparvägen.
En samfällighetsförening är en förutsättning för att sköta områdets gemensamma anläggningar som t.ex. grönytor och lekplatser, garage och parkerings-platser, sophantering, snöröjning av vissa ytor mm. Vår samfällighet heter Johannelund-Lövsta Allé Samfällighetsföreningen. Vi liksom övriga föreningar och fastighetsägare i området är delägare och betalar en avgift till samfälligheten för skötsel och underhåll av området.

En del av din månadsavgift går alltså till samfälligheten. Samfälligheten har en styrelse som består av ledamöter från de olika bostadsrättsföreningarna och fastighetsägarna i området. Ledamöterna väljs in vid samfällighetens årsstämma som brukar hållas i slutet av april. Det går till så att varje förening utser sin kandidat samt en personlig suppleant som ska ingå i samfällighetens styrelse.
Det är viktigt att vi deltar i styrelsearbetet så att vi kan föra fram våra frågor och bevaka våra intressen.

Brf Trädgårdens styrelse har lagt fram tre motioner till Samfällighetens Årsstämma i april
1) Motion angående nedskräpning och sophantering i området
Nedskräpningen i området, framför allt efter Redskapsvägen men även Gräsklipparvägen, är ett stort problem. Brf Trädgårdens styrelse har föreslagit att samfälligheten ska vidtaga följande åtgärder.
  1. Att under en period testa tätare tömningsfrekvens och även i samband med storhelger införa extra tömningar.
  2. Uppmana samtliga föreningar och fastighetsägare i området att frekvent informera de boende om vilka regler som gäller och hur allvarligt samhället ser på nedskräpning.
  3. Undersöka möjligheter till bevaknings- och rapporteringssystem vid överfulla sopstationer
  4. Uppsättning av tydliga anslag med regler på sopstationerna
  5. Utreda möjligheten till schemalagda datum för upphämtning av grovsopor genom samfällighetens försorg.
2) Motion om laddplatser för elbilar.
Prognoser pekar mot att 80% av all nybilsförsäljning i Sverige år 2030 kommer att vara elbilar. Det ställer stora krav på att fastighetsägarna måste kunna erbjuda sina medlemmar/hyresgäster laddningsmöjligheter. Vi föreslår därför att samfällighetens styrelse ska utreda möjligheterna till laddplatser för elbilar i garagen och på uteparkeringar som ligger inom samfällighetens ansvarsområde.

3) Motion om ändrade tider för samfällighetens styrelsemöten
Samfällighetens styrelsemöten hålls idag på vardagsförmiddagar. Det innebär svårigheter för många medlemmar att deltaga eftersom de måste ta ledigt från arbetet. Vårt förslag är att samfällighetens styrelsemöten ska förläggas till kvällstid så att alla ledamöter har möjlighet att deltaga.

Ta hand om varandra och håll ut! Det kommer bättre tider!
Styrelsen för Brf Trädgården