Kallelse till Extra föreningsstämma

Medlemmarna i Brf Trädgården i Hässelby kallas härmed till extra föreningsstämma med anledning av styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar. Se bilaga 1. Fullmakt enl. bilaga 2

Lördagen den 22 april kl. 10.30
OBS! Reservdag söndagen den 23 april vid dåligt väder
Plats: Utomhus mellangården Rabattvägen 38-40
Mötet tar ca 30 minuter, därefter informationsmöte och vårstädning

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om styrelsens förslag till ändring i föreningens stadgar enligt bilaga 1
9. Övriga frågor (inga beslut tas under den här punkten)
10. Avslutning

Välkomna!

Styrelsen för Brf Trädgården i Hässelby

Bifogade filer
Bilaga1_Extrastämma
Fullmakt